messager
 
เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดเทศบาล
โทร : 087-2385295
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-3852782
นางเบญญาภา บุญชาโด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 083-3311329
นายสง่า สิงห์มะหม้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(น.ส.มณี ฤทธาพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 088-5819515
(นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-7392671
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นางชวัลลักษณ์ แก่นภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 095-6499954
(นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทร : 089-8432998