เทศบาลตำบลหนองหิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
group สำนักปลัด
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
(นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางชวัลลักษณ์ แก่นภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางชวัลลักษณ์ แก่นภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
(นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นายกิตติพัฒน์ ศรีบุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายกิตติพัฒน์ ศรีบุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสุริยา ผิวพรรณงาม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสุริยา ผิวพรรณงาม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางอุดมพร การิสุข)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางอุดมพร การิสุข)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิโคตร)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิโคตร)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ธรรม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ธรรม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวขนิษฐา ไชยรัตน์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวขนิษฐา ไชยรัตน์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายคมสัน จันโทภาส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายคมสัน จันโทภาส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวาจิรายุ จันทร์ศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวาจิรายุ จันทร์ศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมณทิชา เทียมคำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวมณทิชา เทียมคำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นายสากล ศิริภักดิ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายสากล ศิริภักดิ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายฉลาด สุโพธิ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายฉลาด สุโพธิ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวเฮียง สำเนียง)
คนงานทั่วไป
(นางสาวเฮียง สำเนียง)
คนงานทั่วไป
(นายฐิติพงษ์ ไชยรัตน์)
พนักงานดับเพลิง
(นายฐิติพงษ์ ไชยรัตน์)
พนักงานดับเพลิง
(นายถวิล พัดโท)
พนักงานดับเพลิง
(นายถวิล พัดโท)
พนักงานดับเพลิง
(นายประเสริฐ สุโพธิ์)
พนักงานดับเพลิง
(นายประเสริฐ สุโพธิ์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสุนทร สุดชา)
นักการ
(นายสุนทร สุดชา)
นักการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน