messager
 
เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
group กองการศึกษา
(น.ส.มณี ฤทธาพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายทนงย์ชัย สุดชา)
นักวิชาการศึกษา
(นายนพดล จอมคำสิงห์)
นักสันทนาการ
นางสาวสุภัคดี งามดังนาค
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางมุกดา เทพวงษา)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวประภาพร ศรีตะวัน)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศิริลักษณ์ มีตน)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจิราพร สุโพธิ์)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพนิดา งาสาร)
ผู้ดูแลเด็ก