เทศบาลตำบลหนองหิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
เดือนนี้ 4,814
เดือนที่แล้ว 9,932
ทั้งหมด 48,210

group ผู้บริหาร
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นายสมร สนิทพจน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นายสมร สนิทพจน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นายคมปณัฒญศ ไทยด่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นายคมปณัฒญศ ไทยด่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นายสอน สาเกตุ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นายสอน สาเกตุ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นายกิ๊บ สวนมอญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นายกิ๊บ สวนมอญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
group ฝ่ายสภา
(นายสมพงษ์ พูสี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน
(นายสมพงษ์ พูสี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน
นายเสน วงค์เสนา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน
นายเสน วงค์เสนา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน
นายสมบัตร สุโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 1
นายสมบัตร สุโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 1
นายทวี วงศ์จำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 2
นายทวี วงศ์จำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 2
นางอรทัย กิจไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 1
นางอรทัย กิจไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 1
นายอุ สอนคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 2
นายอุ สอนคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 2
จำปา บัวดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 1
จำปา บัวดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 1
นางบุษกร หมื่นหาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 2
นางบุษกร หมื่นหาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 2
นายอวยชัย อยู่ไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 1
นายอวยชัย อยู่ไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 1
นายอนันต์ สนิทพจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 2
นายอนันต์ สนิทพจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 2
นายทวีป ไชยรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 1
นายทวีป ไชยรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 1
นายประจักษ์ หนองผา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 2
นายประจักษ์ หนองผา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต 2
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดเทศบาล
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดเทศบาล
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
(นางสาวคมขำ รู้เจน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวคมขำ รู้เจน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(น.ส.มณี ฤทธาพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(น.ส.มณี ฤทธาพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางชวัลลักษณ์ แก่นภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางชวัลลักษณ์ แก่นภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
group สำนักปลัด
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
(นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางชวัลลักษณ์ แก่นภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางชวัลลักษณ์ แก่นภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นายกิตติพัฒน์ ศรีบุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายกิตติพัฒน์ ศรีบุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
(นางอุดมพร การิสุข)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางอุดมพร การิสุข)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิโคตร)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิโคตร)
นิติกรชำนาญการ
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ธรรม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ธรรม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุริยา ผิวพรรณงาม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสุริยา ผิวพรรณงาม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวขนิษฐา ไชยรัตน์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวขนิษฐา ไชยรัตน์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายคมสัน จันโทภาส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายคมสัน จันโทภาส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวาจิรายุ จันทร์ศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวาจิรายุ จันทร์ศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมณทิชา เทียมคำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวมณทิชา เทียมคำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นายสากล ศิริภักดิ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายสากล ศิริภักดิ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายฉลาด สุโพธิ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายฉลาด สุโพธิ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวเฮียง สำเนียง)
คนงานทั่วไป
(นางสาวเฮียง สำเนียง)
คนงานทั่วไป
(นายฐิติพงษ์ ไชยรัตน์)
พนักงานดับเพลิง
(นายฐิติพงษ์ ไชยรัตน์)
พนักงานดับเพลิง
(นายถวิล พัดโท)
พนักงานดับเพลิง
(นายถวิล พัดโท)
พนักงานดับเพลิง
(นายประเสริฐ สุโพธิ์)
พนักงานดับเพลิง
(นายประเสริฐ สุโพธิ์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสุนทร สุดชา)
นักการ
(นายสุนทร สุดชา)
นักการ
group กองคลัง
(นางสาวคมขำ รู้เจน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวคมขำ รู้เจน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวศิริวรรณ สนิทพจน์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
(นางสาวศิริวรรณ สนิทพจน์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
(นางสาวนิตจนา ภารัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวนิตจนา ภารัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นายณัฐพล สำราญวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นายณัฐพล สำราญวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นางสาวลินดา หีบแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวลินดา หีบแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
group กองช่าง
(-ว่าง-)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(-ว่าง-)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายจักรกฤษณ์ มีตน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายจักรกฤษณ์ มีตน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายเทพนรินทร์ ศรีเวียง)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายเทพนรินทร์ ศรีเวียง)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
group กองการศึกษา
(น.ส.มณี ฤทธาพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(น.ส.มณี ฤทธาพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายทนงย์ชัย สุดชา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นายทนงย์ชัย สุดชา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นายนพดล จอมคำสิงห์)
นักสันทนาการชำนาญการ
(นายนพดล จอมคำสิงห์)
นักสันทนาการชำนาญการ
(นางลำไย วงศ์จำปา)
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
(นางลำไย วงศ์จำปา)
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
(นางมุกดา เทพวงษา)
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
(นางมุกดา เทพวงษา)
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
(นางสาวประภาพร ศรีตะวัน)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวประภาพร ศรีตะวัน)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศิริลักษณ์ มีตน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศิริลักษณ์ มีตน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจิราพร สุโพธิ์)
คนงานทั่วไป
(นางสาวจิราพร สุโพธิ์)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพนิดา งาสาร)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพนิดา งาสาร)
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน
นางดวงตา แก่นสา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน