messager
 
เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน
โทร : 087-2385295
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-3852782
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดเทศบาล
โทร : 087-2385295
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-3852782
นางเบญญาภา บุญชาโด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 083-3311329
นายสง่า สิงห์มะหม้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(น.ส.มณี ฤทธาพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 088-5819515
(นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-7392671
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นางชวัลลักษณ์ แก่นภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 095-6499954
(นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทร : 089-8432998
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายคมสัน จันโทภาส
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
group สำนักปลัด
นายปรีชา วรรณพงศ์
รองปลัดเทศบาล
นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางชวัลลักษณ์ แก่นภักดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นายกิตติพัฒน์ ศรีบุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอุดมพร การิสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิโคตร
นิติกรชำนาญการ
นายสุริยา ผิวพรรณงาม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา ไชยรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวาจิรายุ จันทร์ศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมณทิชา เทียมคำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายสากล ศิริภักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายฉลาด สุโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเฮียง สำเนียง
คนงานทั่วไป
นายฐิติพงษ์ ไชยรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นายอากร ศรีโยธา
พนักงานดับเพลิง
นายประเสริฐ สุโพธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายสุนทร สุดชา
นักการ
group กองคลัง
(นางเบญญาภา บุญชาโด)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวศิริวรรณ สนิทพจน์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
(นางสาวนิตจนา ภารัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณแสง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวเดือนเพ็ญ นิลกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
นายสง่า สิงห์มะหม้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายจักรกฤษณ์ มีตน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายเทพนรินทร์ ศรีเวียง)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
group กองการศึกษา
(น.ส.มณี ฤทธาพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายทนงย์ชัย สุดชา)
นักวิชาการศึกษา
(นายนพดล จอมคำสิงห์)
นักสันทนาการ
นางสาวสุภัคดี งามดังนาค
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางมุกดา เทพวงษา)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวประภาพร ศรีตะวัน)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศิริลักษณ์ มีตน)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจิราพร สุโพธิ์)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพนิดา งาสาร)
ผู้ดูแลเด็ก