เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน
โทร : 087-2385295
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-3852782
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดเทศบาล
โทร : 087-2385295
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-3852782
นางเบญญาภา บุญชาโด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 083-3311329
นายสง่า สิงห์มะหม้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(น.ส.มณี ฤทธาพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 088-5819515
(นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-7392671
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นางชวัลลักษณ์ แก่นภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 095-6499954
(นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทร : 089-8432998
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายคมสัน จันโทภาส
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
group สำนักปลัด
(นายปรีชา วรรณพงศ์)
รองปลัดเทศบาล
(นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางชวัลลักษณ์ แก่นภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
(นายกิตติพัฒน์ ศรีบุญ)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
(นายสุริยา ผิวพรรณงาม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางอุดมพร การิสุข)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิโคตร)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ธรรม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวขนิษฐา ไชยรัตน์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวาจิรายุ จันทร์ศิริ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวมณทิชา เทียมคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นายสากล ศิริภักดิ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายฉลาด สุโพธิ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวเฮียง สำเนียง)
คนงานทั่วไป
(นายฐิติพงษ์ ไชยรัตน์)
พนักงานดับเพลิง
(นายถวิล พัดโท)
พนักงานดับเพลิง
(นายประเสริฐ สุโพธิ์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสุนทร สุดชา)
นักการ
group กองคลัง
(นางเบญญาภา บุญชาโด)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวศิริวรรณ สนิทพจน์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
(นางสาวนิตจนา ภารัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณแสง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
group กองช่าง
นายสง่า สิงห์มะหม้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายจักรกฤษณ์ มีตน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายเทพนรินทร์ ศรีเวียง)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
group กองการศึกษา
(น.ส.มณี ฤทธาพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายทนงย์ชัย สุดชา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นายนพดล จอมคำสิงห์)
นักสันทนาการชำนาญการ
(นางลำไย วงศ์จำปา)
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2
(นางมุกดา เทพวงษา)
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
(นางสาวประภาพร ศรีตะวัน)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศิริลักษณ์ มีตน)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจิราพร สุโพธิ์)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพนิดา งาสาร)
ผู้ดูแลเด็ก