เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองหิน 1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้งอาณาเขต จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองหิน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ตำบลหนองหิน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสรวงไปทางทิศตะวันออก ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับตำบลอื่น ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ จดตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ ทิศใต้ จดตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ ทิศตะวันออก จดตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ ทิศตะวันตก จดตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง 1.2 สภาพทางภูมิศาสตร์ ตำบลหนองหิน มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 30,000 ไร่ คิดเป็น 48 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 20,000 ไร่ สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบค่อนข้างสูงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา พื้นที่บางส่วนเป็นป่าธรรมชาติมีต้นไม้ใหญ่มากมาย และพื้นที่สวนสำหรับปลูกผัก 1.3 เขตการปกครอง และจำนวนประชากร เขตเทศบาลตำบลหนองหิน มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ ตารางแสดงสถิติประชากร / ครัวเรือนตำบลหนองหิน เขตหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (คน) ครัวเรือน ชาย หญิง รวม เขต 1 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก้ว 447 459 906 243 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหินน้อย 377 370 747 177 หมู่ที่ 9 บ้านดอนก่อ 112 121 233 62 หมู่ที่ 10 บ้านดอนงิ้ว 60 65 125 44 เขต 2 หมู่ที่ 2 บ้านข่อย 376 363 739 194 หมู่ที่ 1 บ้านหนองหิน 238 228 466 105 หมู่ที่ 5 บ้านป่าแถม 210 179 389 106 หมู่ที่ 3 บ้านหนองพุก 241 239 480 105 หมู่ที่ 7 บ้านดงเค็ง 187 189 376 56 หมู่ที่ 8 บ้านหนองเรือ 78 73 151 44 รวม 2,236 2,286 4,612 1,153