เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
group กองคลัง
(นางเบญญาภา บุญชาโด)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวศิริวรรณ สนิทพจน์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
(นางสาวนิตจนา ภารัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณแสง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี