messager
 
เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศสำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานรัฐ ผู้มีสวนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำป poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านข่อย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านข่อย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านข่อย หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีป poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม