เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
account_box ผูู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
(นายดุสิต สุดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
โทร : 091-0503101
นายสมร สนิทพจน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
โทร : 086-2902073
นายคมปณัฒญศ ไทยด่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
โทร : 098-2288422
นายสอน สาเกตุ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
โทร : 085-7420676
นายกิ๊บ สวนมอญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน
โทร : 080-1767926