ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. จำนวน ๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง