ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการเกรดปรับเกลี่ยถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในเขตตำบลหนองหิน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง