ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2/2566 สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านหนองหิน-ป่าแถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง