ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน-ป่าแถม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง