ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในตำบล จำนวน 6 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง