ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้ายนายอำพร พูสี ถึงบ้านนางบุญไส วงศ์เสนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง