ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชม เวียงฆ้อง ถึง บ้านนายวันชัย แสงวิเวก บ้านป่าแถม หมู่ที่ ๕ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง