ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง (เนื่องจากภัยธรรมชาติ) และวางท่อระวายน้ำ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง