ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง