ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ คศล. บ้านข่อยหมู่2 และบ้านเมืองแก้วหมู่4 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง