ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองหิน-ป่าแถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง