ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง