ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด อำเภอเมืองสรวง ตำบลหนองหิน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง