ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุ (ยางมะตอยสำเร็จรูป) พร้อมดำเนินดารนซ่อมแซม คสล.บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง