ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง