ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง