ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติคอนกรีต จากบ้านนายคำตา สุโพธิ์ ถึง บ้านนางแหวน พวงพันธ์ ระยะทาง 587 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.04 เมตร โดยวิธีคัดเลือก