ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง