ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง