ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำผ้าม่านกั้นห้อง จำนวน 8 ห้อง ตามโครงการเฝ้าระวังควบคุมเพื่อสังเกตอาการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ พร้อมติดตั้ง