ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำรถกู้ชีพเทศบาลตำบลหนองหิน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง