ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง