messager
 
เทศบาลตำบลหนองหิน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
equalizer แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
  1. เพศ
 • 2. อายุ
 • 3. การศึกษา
 • 4. อาชีพ
 • ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
 • เรื่องที่ขอรับบริการ อื่น ๆ
 • ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
  1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
 • 1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
 • 1.3 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
 • 1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
 • 2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
  2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
 • 2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
 • 2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
 • 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  3.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
 • 3.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
 • 3.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม ที่จอดรถ ฯลฯ
 • 3.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
 • 4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
 • ส่วนที่ 4
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ข้อเสนอแนะ