ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด